Barnehagen drives i samsvar med «lov om barnehager» og fastsatte forskrifter fra Barne- og familiedepartementet, rammeplan for barnehager, og kommunale vedtak. Spornes gårdsbarnehage AS eies av Brit og Inge Fredriksen, Einar Fredriksen og Lene Olsen. Leni Samland og Lene Olsen driver barnehagen.

Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

Barnehagen skal gi grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.

Barnehagen skal støtte nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve mestring i et sosialt og kulturelt felleskap.

Opptakskriterier:

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Barnehagelovens bestemmelser om prioritering av funksjonshemmede barn med særlige behov skal følges.

2. Styrer kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt en stilling.

3. Søsken av barn som har fått tildelt plass i barnehagen.

4. Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig aldersammensetting og sikre forsvarlig drift.

5. Barn med minoritetsbakgrunn.

6. Barn under sosialtjenesteloven.

7. Barnehagen er åpen for barn uansett hvilken kommune de tilhører, men barn fra Arendal kommune prioriteres.

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist:

Nytt barnehageår begynner 1. August.

Plass tildeles frem til 31.7 det året barnet fyller 6 år.

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsaklig ved samordna opptaksprosess på fastsatt skjema på kommunen sine sider. https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/slik-soker-du-barnehageplass/

Skal et barn slutte eller endre oppholdstid i barnehagen, må det meldes skriftelig til barnehagens daglige leder 1 mnd i forveien.

Foreldrebetaling

Endringer av «regler for foreldrebetaling» og fastsetting av betalingssatser gjøres av bystyret.

Det betales for 11 terminer pr barnehageår. Juli er betalingsfri.

Det gis søskenmoderasjon.

Det er anledning til å søke om redusert betaling. Dette kan innvilges etter en vurdering av familiens økonomiske situasjon.

Det betales matpenger hver mnd. kroner 305,-

Foreldrebetaling forfaller forskuddsvis den 20. hver mnd.

Ved 3. gangs for sen henting av barnet ( etter kl 16.30), belastes foreldre/foresatte med kr 300.

Åpningstider og ferier:

07.00 – 16.30

Barnehagen er stengt 4 uker i juli, samt jule og nyttårsaften. Onsdag før påske stenger barnehagen kl 12.00. Barnehagen har 5 planleggingsdager.

Barnehagen stenger i romjulen dersom det er færre enn 4 barn i barnehagen.

Forsikring:

Barnet er forsikret i if «Barneulykke heltid»

Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.

Sykdom:

Syke barn skal holdes hjemme, og barnehagen skal gis beskjed ved fravær helst før kjernetid. Barnehagens kjernetid er 09.30 – 14.30.

Barnehagen forbeholder seg retten til å stenge ved stort, akutt sykefravær hos ansatte.

Interkontroll

Barnehagen har utarbeidet et eget internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrift om systematisk helse-, og miljø og sikkerhetsarbeid. Ta kontakt med daglig leder om det er noe du lurer på.

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget skal ha 6 medlemmer. 3 representanter fra foreldre og 3 fra de ansatte. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Taushetsplikt:

Personalet har taushetsplikt i forhold til forvaltningsloven §13

Opplysningsplikt:

Personalet har opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barnevernet ( §21 og 22 i barnehageloven)

Politiattest:

Ansatte må legge frem tilfredsstillende politiattest som viser om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Endringer:

Vedtektene kan revideres etter ønske fra styret i Spornes gårdsbarnehage AS, samarbeidsutvalget eller ansatte.


Spornes Gårdsbarnehage © 2018
Utviklet av Iteam